Category: Events

Market Strategies for CFU Enterprise

Spire shared B2B ICT development and competition trends at an internal telecommunications event, discussed winning market strategies with the participants.

Spire gia nhập Wakanda

Các thành viên của Spire cuối cùng đã lại được gặp mặt trực tiếp các đối tác của mình tại đêm chiếu film dành cho đối tác được tổ chức vào tháng 11 năm 2022, đây là sự kiện trực tiếp đầu tiên được thực hiện trong 2 năm vừa qua.

Spire goes to Wakanda

Spire consultants got a chance to finally meet our clients in person again at its corporate movie night in November 2022, its first in-person event in 2 years.

Re-energizing B2B Growth in Indonesia

Spire’s COO Jeffrey Bahar, Senior Manager, and Senior Consultants share updates on the Business-to-Business (B2B) market movement and outlook in Indonesia.